Polityka prywatności


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), art. 36 w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych osobowych zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jakość zapewnianej ochrony powinna być odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych. Ponadto zgodnie z art. 38 ustawy administrator danych zobowiązany jest zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Biorąc pod uwagę te konstytucyjne i ustawowe obowiązki wprowadzamy następujący zestaw procedur i rozwiązań, stanowiący Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych niniejszego Sklepu internetowego.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w Polityce bezpieczeństwa jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
2. danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
3. zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
4. przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
5. systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
6. zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
7. usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
8. administratorze danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
9. zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie;
10. odbiorcy danych – rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem osoby, której dane dotyczą, osoby upoważnionej do przetwarzania danych, przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy, podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy, organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem;
11. państwie trzecim – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
12. obszarze przetwarzania danych – należy przez to rozumieć wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
13. wykazie zbiorów – należy przez to rozumieć wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
14. opisie struktury zbiorów – należy przez to rozumieć opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
15. opisie przepływu danych – należy przez to rozumieć opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi;
16. środkach technicznych i organizacyjnych – należy przez to rozumieć środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Rozdział 2 Administrator danych
§ 2
Administrator danych jest zobowiązany w szczególności do:
1. opracowania i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe;
2. wydawania i anulowania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom, które mają te dane przetwarzać (załącznik nr 1);
3. prowadzenia wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2);
4. prowadzenia wykazu obszarów przetwarzania (załącznik nr 3);
5. prowadzenia wykazu zbiorów danych osobowych (załącznik nr 4);
6. prowadzenie opisu struktury zbiorów (załącznik nr 5);
7. prowadzenia opisu sposobu przepływu danych (załącznik nr 6);
8. zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO) zbiorów danych podlegających rejestracji.

Rozdział 3 Środki techniczne i organizacyjne
§ 3
W celu ochrony danych spełniono wymogi, o których mowa w art. 36–39 ustawy:
a) administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji;
b) do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych
c) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych;
d) została opracowana i wdrożona Polityka bezpieczeństwa;
e) została opracowana i wdrożona Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
 
§ 4
 
W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:
a) zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi),
b) zbiory danych osobowych przechowywane sa w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej,
c) dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony,
d) pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej gaśnicy,
 
§ 5

W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:
a) komputery służące do przetwarzania danych osobowych nie są połączone z lokalną siecią komputerową,
b) zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,
c) dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
d) zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity;
 
§ 6

W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:
a) dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
b) zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe,
c) zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

§ 7

W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki organizacyjne:
a) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
b) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie stosowanych zabezpieczeń systemu informatycznego;
c) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
d) monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane;

Rozdział 4 Postanowienia końcowe
§ 8

Wszelkie zasady opisane w Polityce bezpieczeństwa są przestrzegane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których dane te dotyczą.
§ 9

Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. Podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie oraz jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36–39 ustawy, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. W przypadkach, o których mowa powyżej, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową.

§ 10

Polityka bezpieczeństwa obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia przez administratora danych.
Przejdź do strony głównej
Positive SSL